טוען...

המסמך המלא: תכנית הקנאביס הרפואי 2016

בתוך שנה מהיום תופסק חלוקת הקנאביס הרפואי כפי שנהוגה כיום ובתי מרקחת יחלקו קנאביס בכל רחבי הארץ. עשרות ומאות חברות גידול, ייצור והפצה יקבלו רישיונות בהתאם לעמידה בתווי תקן מתאימים, וכל אחד יוכל להגיש בקשה לרישיון להקמת חוות גידול בישראל. הממשלה תיתן עדיפות לייבוא קנאביס רפואי מחו”ל, ולא פוסלת ייצוא. נחשפה תכנית הקנאביס החדשה של שר הבריאות ליצמן.

עדכון: פורסם המסמך הרשמי כאן.

פחות משנה לאחר שנכנס לתפקידו כשר הבריאות והבטיח שיסדיר את ענף הקנאביס הרפואי בישראל, נחשפת התכנית המלאה של השר ליצמן להסדרת הענף, כפי שתוגש לאישור הממשלה ובג”צ בשבועות הקרובים. כפי שהבטיח קנאביס אכן יינתן כטיפול על ידי רופאים שיעברו הכשרה, שנתקלת בקשיים כפי שציין הבוקר מנהל יק”ר, וכן יחולק בבתי מרקחת בכל רחבי ישראל.

על פי התכנית החדשה לא יוגבל מספר העוסקים בתחום, כפי שמתנהל הענף כיום עם 8 חברות יצרניות בלבד. כל מי שיעמוד בתקני GAP, GMP, GDP ושאר תווי תקן לייצור נאות לתרופות ומוצרי מזון, יוכל לקבל רישיון לניהול חברת גידול קנאביס, ייצור מוצרי קנאביס, או שינוע קנאביס ותוצריו לבתי מרקחת שיוקמו בכל רחבי הארץ.

שלבים לרישוי עיסוק בתחום הקנאביס הרפואי
שלבים לרישוי עיסוק בתחום הקנאביס הרפואי

על פי התכנית הענף כולו יחולק ל-4 שכבות שונות, החל מ”משתלות”, דרך חוות גידול, דרך מפעל לייצור מוצרי קנאביס, ואז לבית מסחר למוצרי קנאביס ובסוף השרשרת לבתי המרקחת לחלוקה.

המשתלות יוכלו לגדל רק ייחורים, חוות הגידול יגדלו רק מספר מורשה של צמחים ויעבירו את הפרחים למפעל לייצור מוצרי קנאביס שיכין ממנו מוצרים שונים, או יבדוק אותו ויארוז אותו לחלוקה. משם ימשיך לבית המסחר לקנאביס שתהיה אחראית על חלוקת התוצרת לבתי מרקחת בכל רחבי ישראל – משם היא תעבור למטופלים המחזיקים ברישיון.

תנאי סף לרישיון עיסוק גידול קנאביס רפואי

משרד הבריאות בוחן אפשרות לאסור הפצת מוצרי קנאביס הנצרכים בדרך של עישון ויפעל לעידוד יצירת אלטרנטיבות לעישון. הפיקוח על שרשרת הגידול, הייצור וההפצה יעשה על ידי משרד הבריאות בשיתוף ובתיאום עם המשרדים
השותפים לרבות משרד החקלאות והמשרד לביטחון פנים. “יקוים מערך פיקוח הדוק על שרשרת הייצור, במטרה למנוע אפשרויות לזליגת סם,” על פי התכנית.

לגבי יבוא נכתב כי “הממשלה תמשיך לתת עדיפות לחלופת הייבוא ומשרד הבריאות ימשיך לחפש ולאתר מקורות לייבוא מוצרי קנביס או תכשירים רשומים ולעודד את יבואם ואספקתם למטופלים בארץ”. בנוגע לייצוא הובהר כי במשרד לא פוסלים את האפשרות, לפי החלטת ממשלה.

רישיונות, הסמכות ואישורים נדרשים לכניסה לענך הקנאביס הרפואי

רישיונות עיסוק בקנאביס

“יהיה מעבר ממשטר רישיונות למשטר מרשמים,” נכתב בתכנית. “לא יוגבל מספר העוסקים בתחומי העיסוק המפורטים להלן וכל מי שעומד בדרישות האיכות והאבטחה והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק באחד מתחומי העיסוק האמורים”. עם זאת, הם מבהירים, “ככל שימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את בטחון הציבור או אינו מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבויי פועלים בתחום, תישקל האפשרות של קביעת מכסות גידול או הגבלות אחרות על מספר העוסקים בתחום.”

מי יכול לגדל?

משרד הבריאות יגדיל משמעותית את מספר חוות הגידול, אך לא יאפשר להן לפתח כל זן שירצו באופן חופשי. אותם מגדלים יוכלו לקבל ייחורים רק מגורם אחר בשרשרת הניהול.

על פי התכנית החדשה ובדומה להיום קנאביס יגודל רק בחוות גידול ייעודיות אך לא יינתנו רישיונות לגידול לצריכה עצמית. “החוות תתנהל בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות (GAP) שיפורסם בקרוב על ידי משרד הבריאות לגידול קנאביס והמבוסס בעיקרו על הקווים המנחים של ארגון הבריאות העולמי לצמחי מרפא והתקן הבינ”ל לתנאי גידול נאותים של פירות וירקות בשינויים ובהתאמות הנדרשות.”

“בחוות הגידול יותר לגדל רק שתילי קנאביס, נושאי תוויות סימון וזיהויי ייעודיות, ממקור שהינו חוות ריבוי לקנאביס,” נכתב. “חוות ריבוי” היא בעצם “משתלה” נפרדת שתספק ייחורים למגדלים שונים. בהתאם “כל בעל רישיון גידול יהיה רשאי להוציא קנאביס מתחום החווה רק למפעל ייצור – כלומר המגדלים לא יספקו את הקנאביס למטופלים בעצמם כפי שנהוג היום.

מה וכמה מותר לגדל?

חברות הגידול לא יורשו לגדל צמח קנאביס “אם” ממנו ימשכו ייחורים, אלא לגדל רק את מספר השתילים שהותר להם על ידי משרד הבריאות. “לא יאופשר גידול מקור ריבוי (‘אימהות’), או טיפוח או פיתוח זנים בחוות הגידול עצמן,” נכתב. “גידול מקורות ריבוי וטיפוח זנים יעשה רק בחוות ריבוי לקנאביס (‘משתלות’, מופרדות מחוות הגידול, שיתנהלו בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות. חוות הריבוי יגדלו ויספקו שתילי קנאביס כשהם נושאים תווית סימון וזיהוי ייעודית, לחוות הגידול.”

מוצרי קנאביס

על פי התכנית “מוצרי קנאביס ייוצרו רק במפעלים לייצור מוצרי קנביס שיחזיקו רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים. לא יוגבל מספר המפעלים. חלקי צמח הקנביס יעובדו למוצרים במפעלים לייצור מוצרי קנביס, בדומה למפעלי תרופות, שיתנהלו, בין היתר, בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות.”

בתי מסחר למוצרי קנאביס

“מוצרי הקנאביס יועברו לבתי מסחר למוצרי קנביס, בדומה לבתי מסחר לתרופות, בעלי רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים. לא יוגבל מספר בתי המסחר.

בתי מרקחת

בקרוב מאוד יוחלו מטופלי הקנאביס הרפואי את התרופה שלהם ככל תרופה אחרת, בבתי מרקחת בכל רחבי הארץ. מוצרי הקנביס יונפקו בבתי מרקחת שיעמדו בתנאים הנדרשים ולא יוגבל מספר בתי המרקחת. בבתי המרקחת יבוצע ניפוק מוצרי הקנביס למטופלים המחזיקים רישיון לשימוש בקנביס ובהתאם לתנאי הרישיון. הניפוק והניהול הרוקחי של מוצרי הקנביס יתבצע בהתאם להוראות הפקודה והתקנות, כמקובל בנרקוטיקה, בשינויים המחויבים בלבד ועל פי הוראות משרד הבריאות. בבתי המרקחת גם תבוצע הדרכה רוקחית למטופלים לגבי דרך השימוש במוצרים, כפי המקובל בתרופות ובתכשירים. רוקח אחראי בבית מרקחת שיבקש לנפק מוצרי קנביס יגיש למשרד הבריאות בקשה לקבלת רישיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים.

ממתי זה מתחיל ומה עם החברות הקיימות?

על פי התכנית “מתווה ההסדרה יחול מיידית בכל הנוגע לבקשות לרישיונות חדשים”. בנוגע למגדלים הקיימים נכתב כי הם “ידרשו להתאים את פעילותם לתנאי האיכות החדשים ולמתווה לכל היותר תוך שישה חודשים. בעל רישיון קיים שלא ביצע ההתאמה כאמור לא יחודש רישיונו מעבר לתקופת השנה האמורה.”

“בתקופת הביניים עד להחלת מתווה ההסדרה על כל העוסקים בתחום, בעלי רישיונות קיימים או חדשים, יפעל משרד הבריאות בהתאם לשיקול דעתו לקביעת הסדרי ביניים הולמים המקדמים את טובת ציבור המטופלים וזכותם לקבלת מוצר מפוקח ואיכותי לשימוש רפואי.”

“חלוקת מוצרים שלא בבית מרקחת או דרך בית מרקחת תפסק לכל המאוחר תוך שנה.”

פסילת זנים קיימים

כפי שדיווחנו לראשונה לפני מספר חודשים, זנים רבים הנמצאים היום בשימוש אינם עונים להגדרות משרד הבריאות החדשות. על אף הכחשות המשרד הטבלה שפורסמה אז מפורסמת גם כיום במסגרת התכנית ומתירה זנים המכילים כמויות גדולות יחסית של CBD.

המסמך המלא:

http://www.xn--4dbcyzi5a.com/wp-content/Documents/Mitve2016a.pdf

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר