טוען...

בלעדי: תדריכי המשטרה המלאים לקראת חוק קנסות הקנאביס החל מחר

חשיפה ראשונה של תדריכי המשטרה לקראת חוק קנסות הקנאביס שייכנס הלילה בחצות (1.4) לתוקף. ענף ההדרכה של המשטרה הכין לשוטרים מצגת שמסבירה כיצד עליהם לנקוט בעת זיהוי שימוש או החזקה של קנאביס.

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר הלילה (א’) בחצות ייכנס לתוקף חוק קנסות הקנאביס (“אי הפללה באחריות”), הצפוי להגביר משמעותית את האכיפה נגד שימוש עצמי בקנאביס בישראל.

כזכור על פי החוק החדש אותו יזם השר גלעד ארדן (הליכוד) יוכל אזרח שנתפס עם קנאביס בכמות לשימוש עצמי לשלם קנס בסך 1,000 ש”ח במידה וזו הפעם הראשונה בה נתפס ובתנאי שמעולם לא עבר עבירה פלילית קודמת ובמידה ולא עבר עבירה נלווית כגון הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, העלבת עובד ציבור, העלמת ראיות וכיוצ”ב.

במידה ומדובר בפעם השנייה בה נתפס אזרח עם קנאביס לשימוש עצמי ובמידה והוא עומד בכל התנאים – ישלם קנס בסך 2,000 ש”ח. החל מהפעם השלישית יועבר לטיפול במסגרת הסדר מותנה שעלול להוביל לקנסות עד 20 אלף ש”ח, שלילת רישיונות, דיווח לרשויות הרווחה ועוד. בפעם הרביעית הליך פלילי רגיל בכל מקרה.

בעקבות השינוי צפות שאלות מצד ציבור צרכני הקנאביס בישראל, למשל כיצד נראה דו”ח הקנס, מה קורה אם נעצר מטופל קנאביס רפואי, האם ניתן לסרב לשלם את הקנס ועוד.

כעת חושף מגזין קנאביס לראשונה צילומים מתוך תדריכי המשטרה לשוטרים, כולל עותק של הדו”ח שישמש להטלת הקנסות ונהלי האכיפה לשוטרים ולאזרחים שייתפסו – כולל סדר פעולות השוטר במקרה ונתפס אזרח המחזיק ברישיון קנאביס רפואי.

יש לציין שההחלטה האם כמות הקנאביס הינה ‘לשימוש עצמי’ או לאו, נתונה בידי השוטר להחלטתו הבלעדית וללא צורך באמצעי עזר. החוק החדש אינו תקף לקטינים, חיילים ואסירים – עבורם נקבעו נהלים נפרדים.

הטלת קנס קנאביס שימוש עצמי

סדר פעולות השוטר – כללי:
לפי התדריך לשוטרים ברגע שיזוהה שימוש או החזקה של קנאביס יבוצע סדר פעולות זה: זיהוי שימוש בחומר מסוג קנאביס > תפיסת החומר (הפסקת העבירה) > זיהוי החשוד בשימוש עצמי בקנאביס > בדיקת החשוד להתאמה למודל הקנסות > רישום הקנס ומסירת דו”ח מודפס לנקנס > שחרור הנקנס > העברת ספח חתום והחומר שנתפס לטיפול בתחנה.

סדר פעולות השוטר – תפיסת המוצג (קנאביס):
על פי הנהלים החדשים השוטר יתפוס את הסם כמוצב ויכניסו לשקית ייעודית תקנית > השוטר יערוך דו”ח תפיסה בהתאם לפקודת מטא”ר “תפיסת חפצים הקשורים לעבירה והטיפול בהם” > השוטר יפעל בהתאם להוראות הפקודה בנוגע לאופן הטיפול במוצג והעברתו.

נוהל קנסות קנאביס אי הפללה באחריות

במידה ומדובר בכמות קנאביס לשימוש עצמי (בכפוף להחלטת השוטר על סמך נסיונו והכשרתו ללא צורך בציוד עזר) ובמידה והאזרח עומד בתנאי הסף להפעלת מודל הקנסות (ללא עבר פלילי, ללא עבירה נלווית ולא כולל קטינים, חיילים ואסירים) – יוזן הדו”ח למערכת להמשך טיפול. במידה וכמות הקנאביס אינה לשימוש עצמי לדעת השוטר או במידה והאזרח אינו עומד בתנאי הסף הנ”ל, ייפתח הליך פלילי רגיל.

על פי הנוהל חתימה של האזרח על הקנס אינה מהווה הכרח להטלת הקנס והוא יהיה בתוקף גם ללא חתימה. במקרה כזה יעדכן השוטר את המערכת כי האזרח סירב לחתום.

רישום דו"ח קנס קנאביס

סדר פעולות השוטר – תפיסת קנאביס רפואי:
על פי נוהל המשטרה החדש כאשר יציג האזרח היתר להחזקת סם השוטר לא ירשום דו”ח וישיב את הקנאביס לאזרח. השוטר יחזיק בחומר החשוד עד סיום הבדיקה. השוטר יזהה את האזרח. האזרח יציג לשוטר אישור רפואי תקף. השוטר יבחן את פרטי האישור. השוטר ירשום את מספר האישור הרפואי, מועד ההנפקה, התוקף ופרטי המנפיק בדו”ח פעולה ויצלם את האישור בטאבלט לשיוך בדו”ח הפעולה. השוטר יחזיר לאזרח את הקנאביס ואת האישור.

קנס קנאביס למטופלי קנאביס רפואי

סדר פעולות השוטר – זיהוי החשוד:
על פי הנוהל השוטר יפעל לזיהוי החשוד > אין למסור הודעת קנס מיוחדת לאדם שלא זוהה באופן מספק בשטח. במקרה כזה על השוטר לעכבו לתחנה לצורך זיהויו ולערוך דו”ח עיכוב בציון שמות השוטרים שהשתתפו בעיכוב > את נסיבות העיכוב לתחנה יתעד בדו”ח פעולה ודו”ח עיכוב/מעצר יחד עם יתר נסיבות האירוע.

מתי אפשר לעכב לתחנה:
כאשר לא הצליח השוטר לזהות את האזרח באופן מספק או כאשר האזרח לא עומד בקריטריונים של מודל הקנסות ויועבר לטיפול חוקר תורן בתחנה להליך של פתיחה בחקירה פלילית רגילה.

נוהל קנסות קנאביס אי הפללה באחריות

מתי לא ניתן לעכב לתחנה:
כאשר לא ניתן למסור לאזרח את הודעת הקנס בשטח מסיבה טכנית – יש להשלים את הדו”ח עד תום המהמשרת והדוח ישלח לאזרח בדואר רשום. כאשר מערכת הקנסות אינה מספקת חיווי בדבר התאמתו של האזרח למודל – יש לבצע את הבדיקות בדרך אחרת (בדיקה מול יומן התחנה).

איך שוטר ימלא דו”ח:
הדו”ח עצמו דומה לדו”חות נהיגה למשל ובהם ימולאו פרטי הנתפסף תיאור העובדות והעבירה, המוצג שנתפס, פרטי העדים והשוטרים ותגובת הנקנס (ללא תחקור או תשאול).

דוח קנס קנאביס - טופס

מתי יבוטל דו”ח:
במידה שנתגלתה טעות בדו”ח לאחר שנחתם > השוטר יודיע לאזרח על ביטול הקנס > השוטר יציין את סיבת הביטול בדו”ח הפעולה > את הדו”ח לצד הבקשה לביטול יעביר השוטר לקצין אג”מ בתחנה > קצין אג”מ יעביר את המלצתו בצירוף החומר למרכז הקנסות המשטרתי בחטיבת התביעות לצורך ביצוע הביטול על ידי התובע.

אפשרויות הפעולה לאזרח:
אזרח שנתפס על ידי שוטר עם קנאביס לשימוש עצמי יכול לבחור לשלם את הקנס תוך 60 יום. אם שילם את הקנס רואים בו כאילו הודה והורשע והסכים להשמדת הסם – מה שמוביל לסגירת התיק במרכז לגביית קנסות והשמדתו.

אפשרויות הפעולה לאזרח שקיבל דוח קנס קנאביס

אזרח יכול גם לבקש ביטול בתוך 30 יום, אז תובע רשאי לבטל את הקנס אם סבור שנסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחת חקירה או העמדה לדין. תובע לא יבטל הודעת קנס אם הבקשה הוגשה בנימוק שלא נעברה עבירה או שהעבירה לא נעברה בידי הנקנס, אלא אם שוכנע כי ניתן לבטל את הקנס ללא חקירה. אם הבקשה לביטול תתקבל הקנס יבוטל. אם הבקשה נדחתה ניתן יהיה לשלם תוך 60 יום או לבקש להישפט תוך 14 יום.

אם הגיש האזרח בקשה להישפט בתוך 30 יום ייפתח הליך חקירה כולל בדיקת החומר במעבדה ויוגש כתב אישום או סגירה בהתאם לאחת העילות בחוק. במקרה כזה תועבר התראה לרשם שלא להשמיד את המוצג, לצורך בדיקתו והצגתו בהליך הפלילי.

אם קנס שניתן לא שולם, רואים בו כאילו האזרח הודה והורשע והסכים להשמדת הסם. הקנס הופך לחוב לטיפול באמצעות המרכז לגביית חובות של המשטרה. אם לא ישולם הקנס יושמד הסם תוך 120 יום ממועד רישום הדו”ח.

נוהל שמירה וכילוי מוצרים - משטרה קנסות קנאביס

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר