טיוטת חוק הלגליזציה פורסמה להערות הציבור

הממשלה פרסמה היום את טיוטת חוק הלגליזציה להערות הציבור: גידול ומיצוי קנאביס בבית אסור, שימוש בבתי מגורים בלבד, מיתוג מוצרי קנאביס מותר אך פרסום אסור, ועוד. תגובות ניתן להגיש עד 11.12

ממשלת ישראל פרסמה היום (שישי) להערות הציבור את תזכיר חוק אסדרת שוק הקנאביס בישראל. ניתן לשלוח תגובות והערות עד 11.12.20 בשעה 23:59. לאחר מכן ינוסח תזכיר חוק סופי שימשיך לדיונים בועדת הסמים של הכנסת ולהליך חקיקה.

תזכיר החוק הוא למעשה טיוטת הצעת החוק הרשמית, המבוססת על מסקנות הצוות הבין-משרדי שדן בכך ב-4 החודשים האחרונים. כזכור בסוף השבוע שעבר הוצגו המסקנות על ידי שר המשפטים אבי ניסנקורן המקדם את החוק.

למרבה האכזבה טיוטת הצעת החוק (PDF) נטולה עדיין כמה נתונים מהותיים ומעניינים כגון הכמות המותרת בגרמים לרכישה והחזקה, גובה המס שיוטל על השוק, התנאים לפתיחת חנות, אם ומה יהיה רף המקסימום המותר לנהיגה בהשפעת קנאביס, מי יהיה הגורם הרגולטורי האחראי וכן שאלות נוספות שתשובות להן יקבעו בדיונים במהלך השנה הקרובה.

באופן עקרוני כבסיס נקבעו בהצעות החוק הפרטיות שקדמו להצעה זו המספרים עד 15 גרם לשימוש חוקי ועד 50 גרם לא פלילי. שאלות אלו יעלו לדיונים בועדת הסמים של הכנסת בחודשים הבאים, ויקבעו בהצבעה על ידי חברי הכנסת החברים בועדה. יש לציין שועדה זו מסתמנת עד כה כנגטיבית כלפי ההקלות, בין השאר בגלל לחץ מצד ארגוני המתנגדים, שעד כה גם מקבלים את מירב תשומת הלב בועדה זו.

אם יספיק החוק לעבור בהצבעה בקריאה ראשונה בכנסת, יינתן לו ‘דין רציפות’ כך שניתן יהיה להמשיך מאותה נקודה בכנסת הבאה במקרה של הליכה לבחירות.

“תזכיר החוק מהווה שלב ראשון באסדרת שוק הקנאביס, ועיקרו ביטול האיסור על שימוש והחזקה בקנאביס לצריכה עצמית הקבוע בפקודת הסמים המסוכנים,” נכתב. “בין מטרות הצעת החוק ביטול האיסור להחזקת קנאביס לשימוש עצמי ולשימוש עצמי במקום מגורים, בד בבד עם קביעת איסורים אחרים שנועדו למנוע שימוש בקנאביס על ידי קטינים וצעירים עד גיל 21”.

חוק הלגליזציה – מה מותר ומה אסור?

גידול או מיצוי קנאביס אסור ללא אישור

בנוסח נכתב במפורש: “לא יגדל אדם קנאביס, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו, לא ימצה אותו מחומר אחר, לא ייצא אותו, לא ייבא אותו, לא יסחר בו, לא יעשה בו עסקה אחרת ולא יספק אותו אלא אם הדבר הותר בחוק זה או אם קיבל אישור לכך לפי חוק, מאת השר או מי שהוא הסמיכו לכך”.

שימוש בקנאביס רק במקום מגורים, לפחות בשנה הראשונה

“לא יחזיק אדם בקנאביס בכמות העולה על הכמות המותרת ולא ישתמש אדם בקנאביס במקום שאינו מקום מגורים,” נכתב. עם זאת, השר רשאי בתום שנה מיום התחילה לקבוע בתקנות מקומות ייעודיים, “קופישופס” למשל כמו בהולנד, או מועדוני חברים כמו בספרד, לגביהם לא יחול האיסור בתנאי שהמקומות שייקבעו לא יהיו מקומות בהם קיימת סבירות ממשית ששוהים בהם קטינים”. שאלה עולה מסעיף זה לגבי תיירים, שלמעשה יהיו רשאים לרכוש קנאביס אך לא יהיה להם בית מגורים לשימוש.

מכירת קנאביס תותר רק לעוסקים ברישיון ורק לגילאי 21 ומעלה

“לא ימכור או יספק אדם קנאביס לאדם שטרם מלאו לו 21 שנים ולא ימכור קנאביס אלא לאחר שהוצגה בפניו תעודה (השר רשאי לקבוע איזו תעודה בדיוק) בה ניתן לוודא את גיל המבקש”.

תיאסר נהיגה בהשפעת קנאביס, טרם נקבע רף מותר כמו באלכוהול

נכון לעכשיו, בעניין נהיגה בהשפעת קנאביס יחשב כ”שיכור” על פי הנוסח הנוכחי כל מי שבגופו מצויים שרידי קנאביס. עם זאת מאחר וידוע שאלו יכולים להישאר זמן רב, שבועות לאחר תום ההשפעה, “השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים לעניין סעיף זה”. במדינות שאישרו לגליזציה נקבע סף כלשהו, כמו באלכוהול, למשל של 5 או 15 נאנוגרם THC למ”ל דם.

יאסר פרסום קנאביס ומוצריו ומתן פרסים תמורת רכישתו

“תיאסר פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר או אביזר קנאביס, שם מסחרי של מוצר או אביזר קנאביס או מותג של מוצר או אביזר קנאביס, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות. לא ישווק או ימכור אדם מוצר קנאביס אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות”.

יתאפשר מיתוג של אריזות מוצרי קנאביס

“מוצרי קנאביס יחויבו בציון אזהרה בדבר סכנות הכרוכות בשימוש בקנאביס, הרכב וריכוז החומר הפעיל, שם המותג, שמו ומענו של היצרן, ואם המוצר מיובא – שמו ומענו של היבואן, וכל סימון אחר שייקבע”. המשמעות – מיתוג צבעוני, שמות ייחודיים וכיוצ”ב יתאפשרו, זאת בניגוד לחוק אריזות עישון הנוגעות לטבק ואוסרות על מיתוג בכלל.

איסור על הדחת קטין לקנאביס

“לא ישדל או יעודד אדם קטין להשיג קנאביס או להשתמש בו, ולא יניח אחראי על קטין לקטין להשיג או להשתמש בקנאביס, אלא במקרה שמדובר בטיפול רפואי, בהיותו רופא או בנסיבות המותרות בחוק”.

ענישה קשה על עבירות פליליות, ענישה קלה על עבירות מסחריות

עונשים קשים של עד 20 שנות מאסר יחולו על מה שיוגדר כעבירות פליליות: מי שמגדל קנאביס, מייצר או סוחר בו ללא אישור רשמי על פי חוק, מי שמחזיק בכמות העולה על הכמות המותרת, מי שמוכר או מספק קנאביס למי שטרם מלאו לו 21, וכמובן מי שמשדל או מעודד קטין להשיג או להשתמש בקנאביס.

עונשים קלים יותר של קנסות כספיים יחולו על בעל עסק או מי שעובד בעסק קנאביס המוכר קנאביס מבלי לבקש תעודה, מי שעושה פרסומת לקנאביס, מי שמשווק קנאביס שלא באריזה לפי נהלי האריזה, מי שמשתמש בקנאביס במקום שאינו מקום מגורים וללא אישור לכך.

כדי למסור תגובות והערות לתזכיר החוק יש להיכנס לאתר הממשלתי כאן, להירשם, ולהגיש את ההערות באופן מקוון אונליין.

“אסדרת שוק הקנאביס היא מהלך משולב הכולל בשלבים הבאים של הליך החקיקה קביעת רגולציה מוסדרת לשוק הקנאביס ולצדה קידום מהלכים בתחום החינוך וההסברה והתאמת המענים בתחומי הבריאות, הרווחה והאכיפה לשוק שיוסדר,” נכתב בפתח המסמך. “ביטול האיסור של שימוש והחזקה בקנאביס לצריכה עצמית יכנס לתוקף עם השלמת הליכי האסדרה ולאחר שיותאמו המענים הנדרשים בתחומים הנזכרים”.

כזכור, על פי ההכרזה הרשמית בשבוע שעבר זה אמור לקחת כ-9 חודשים מרגע אישור תזכיר החוק במהלך החודש הבא, דצמבר, עם אפשרות להארכה בחצי שנה נוספת כלומר עד סוף הרבעון הראשון של 2021.

“אין ספק שהזכות לחיים ולבריאות – שעליה באים האיסורים הנוגעים לסמים להגן – היא ערך חשוב,” מוסבר בתזכיר. “עם זאת, המשפט הפלילי נמנע ככלל מלהתערב בהתנהגויות הנעשות ברשות הפרט ובהסכמתו ללא פגיעה באחרים, אלא במקרי קיצון.”

“בנוגע לבחינת האיסור על שימוש עצמי בקנאביס אל מול היחס להתנהגויות קשורות לחומרים דומים, קנאביס כשלעצמו, עבור המשתמש בו, אינו בהכרח בעל השפעות שליליות יותר מאשר אלכוהול,” נכתב עוד. “לגבי נזקים לטווח ארוך – בעישון מוצרי טבק יש כידוע כדי לגרום לנזק של ממש, אך השימוש בהם כשלעצמו אינו אסור היום על-פי חוק”.

לבסוף מודגש כי “הליך הלגליזציה ואסדרת שוק הקנאביס שתזכיר חוק זה הוא חלק ממנו לא בא לעודד שימוש בקנאביס או לתמוך במסר חברתי לפיו השימוש בקנאביס אינו מזיק. נהפוך הוא – תזכיר החוק קובע הגבלות על אופן השימוש האישי בקנאביס, לרבות ההחזקה, מתוך כוונה להבטיח את העקרונות העומדים בבסיסו – מזעור נזקים, בריאות הציבור, צמצום השוק השחור ומניעת שימוש בקרב צעירים”.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר